Mineralogia techniczna

Wprowadzenie

Minerałami nazywa się fazy krystaliczne powstałe w wyniku procesów geologicznych lub kosmologicznych. Na podstawie odmiennych właściwości fizycznych i składu chemicznego wyróżniono ok. 4000 minerałów. Nadane im nazwy związane najczęściej z ich właściwościami. Na ogół są to fazy krystaliczne o określonej perioidycznie uporządkowanej budowie wewnętrznej, której następstwem jest prawidłowa zewnętrzna postać kryształów. Nieliczne bezpostaciowe substancje mineralne nie są trwałe i przechodzą, zwłaszcza przy podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, do stanu krystalicznego.

Takie określenie minerału jest tylko przybliżoną definicją, jak bowiem wynika z badań zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat, obserwuje się zarówno odchylenie od prawidłowej struktury, jak i składu chemicznego określonego wzorem chemicznym. Nawet czyste substancje, jak diament lub kwarc, wykazują domieszki niektórych pierwiastków. Wiele minerałów np. skalenie lub granaty, tworzy kryształy mieszane, czyli roztwory stałe. Powstają one na skutek krystalizacji we wspólnym środowisku nie w postacie faz odrębnych, lecz w jednorodnej postaci jednej fazy o pośrednim składzie chemicznym.

Takie określenie minerału jest tylko przybliżoną definicją, jak bowiem wynika z badań zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat, obserwuje się zarówno odchylenie od prawidłowej struktury, jak i składu chemicznego określonego wzorem chemicznym. Nawet czyste substancje, jak diament lub kwarc, wykazują domieszki niektórych pierwiastków. Wiele minerałów np. skalenie lub granaty, tworzy kryształy mieszane, czyli roztwory stałe. Powstają one na skutek krystalizacji we wspólnym środowisku nie w postacie faz odrębnych, lecz w jednorodnej postaci jednej fazy o pośrednim składzie chemicznym.

Wielki rozwój mineralogii i nowych metod badawczych datuje się od odkrycia dyfrakcji promieni Roentgena na kryształach. Prócz analizy rentgenowskiej, mikroskopii elektronowej, analizy różnicoweo-termicznej, których metody, zwłaszcza w okresie ostatnich trzydziestu lat, ulegają stałemu doskoknalenium do badań materiałów włączono metody fizyczne, jak mikrosonda elektronowa lub spektroskopia w podczerwieni. Tymi metodami odkryto wiele nowych minerałów, skreślając równocześnie z dotychczasowej listy minerałów te które okazały się niejednorodne.

Thin section preparation

Badania kamieni oraz skał

Geology research

Badania geologiczne, geochemiczne - badania skałdu hcemicznego minerałów i skał.

Poszukiwanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznawanie oraz dokumentacja złóż.

Jedyną dziedziną mineralogii stosowanej, której prawidłowy rozwój od dawna narzuciły potrzeby rozwiniętego przemysłu ciężkiego, jest metaloznawstwo. W procesach przemysłowych z reguły nie wykorzystuje się czystych składników mineralnych, toteż samo posługiwanie się w badaniach mikroskopem jako podstawowym instrumentem badawczym nie uzasadnia stosowania pojęcia petrografia, które zawęża problematykę do rozważań natury opisowej. Niesłuszne jest również stosowanie niekiedy pojęcia „kamień”, które w nomenklaturze mineralogicznej odpowiada minerałom szlachetnym, a takimi w większości nie są składniki nieorganicznych tworzyw sztucznych.

Minerały ziem rzadkich Nadprzewodniki Perowskity