Mineralogia tworzyw przemysłowych

Mineralogia wybranych materiałów naturalnych

We wstępnej części wypada omówić kilka typowych, szeroko stosowanych w przemyśle, surowców mineralnych, o określonej wymaganiami czystości, strukturze i właściwościach. We współczesnym przemyśle wymagania stawiane surowcom są często tak wysokie że do przetwórstwa surowców naturalnych angażuje się procesy uszlachetniające znacznie zmieniające ich pierwotne właściwości, dostosowujące je do potrzeb określonych odbiorców. Przykładem surowca o wielorakich zastosowaniach przemysłowych są surowce ilaste zwane glinami, a jako przypadek szczególnie istotny – kaolin.

Minerały i skały przetworzone w procesach przemysłowych

Surowce ilaste.Stanowią one podstawowy surowiec dla przemysłu ceramicznego, począwszy od ceramiki czerwonej, nie stawiającej ścisłych wymagań pod względem czystości do ceramiki szlachetnej i technicznej, w których nawet śladowe domieszki niektórych składników eliminują surowiec z zastosowania.

Ponad połowa masy najszlachetniejszego z surowców ilastych – pławionego kaolinitu – zużywa przemysł papierniczy, a kilkanaście procent zużywa przemysł gumowy, wytwórnie farb i lakierów oraz kosmetyków, przy czym kązdy z tych przemysłów stawia określone i odmienne wymagania. Na temat surowców ilastych ukazało się bardzo dużo publikacji, a nadal uważa się je za grupę surowców stosunkowo najmniej poznanych z punktu widzenia wielu właściwości techniczno-technologicznych. Surowce ilaste składają się z wielu minerałów ilastych, tworzących trzy podstawowe grupy: kaolinitu, montmorylonitu i uwodnionych minerałów miki zwanymi hydromikami, będących uwodnionymi glinokrzemianami o budowie warstwowej. Powstają one w warunkach naturalnych w wyniku wietrzenia skał typu magmowego, szkliw wulkanicznych i in. Procesy te nazywa się kaolinityzacją oraz serycytyzacją.

Thin section preparation

Badania kamieni oraz skał

Geological research

Badania geologiczne, geochemiczne - badania skałdu hcemicznego minerałów i skał.

Poszukiwanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznawanie oraz dokumentacja złóż.